ul. M. Karłowicza 18 | kontakt@pm18.ostroleka.edu.pl | 29 769 02 65

RODO

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 18 w Ostrołęce ul. Mieczysława Karłowicza 18 Kraina Zaczarowanej Lokomotywy 07-410 Ostrołęka, kontakt  tel. (29) 769 02 65

  1. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: e-mail iod.przedszkola@ostroleka.edu.pl
  2. Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, promocji przedszkola, udział w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz organizowany przez inne placówki na terenie Miasta Ostrołęki, organizowania wycieczek i spacerów, działań opiekuńczych, ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kontaktu nauczyciel-rodzic, wydawania zaświadczeń, rekrutacji do przedszkola na podstawie wyrażenia zgody,
  3. odbiorcą Pana/Pani danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka będą dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji, inspektor danych osobowych, uprawnione organy publiczne w trybie wnioskowania;
  4. Pani/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane z wymaganym czasem przechowywania dokumentacji nie dłużej niż 50 lat od zakończenia nauki w Przedszkolu Miejskim nr 18 w Ostrołęce Kraina Zaczarowanej Lokomotywy, art. 4 rozporządzenie MEN z dnia 25.08.2017 roku w sprawie sposobu  prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 poz. 1646);
  5. posiada Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących lub dotyczących Pana/Pani dziecka narusza przepisy RODO;
  7. Pana/Pani dane ani dane Pana/Pani dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich;
  8. podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm., ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm. ). Jest Pan/Pani zobowiązana  do ich podania  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów w jakich zbierane są dane osobowe.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – rekrutacja do przedszkola

Klauzula informacyjna -rekrutacja do przedszkola

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – rozpowszechnianie wizerunku w przedszkolu 

Klauzula inrfomacyjna – rozpowszechnianie wizerunku w przedszkolu