ul. M. Karłowicza 18 | kontakt@pm18.ostroleka.edu.pl | 29 769 02 65

Regulamin placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 KRAINA ZACZAROWANEJ LOKOMOTYWY W OSTROŁĘCE
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Statut Przedszkola Miejskiego nr 18 Kraina Zaczarowanej Lokomotywy w Ostrołęce.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci i dorosłych z placu zabaw Przedszkola Miejskiego Kraina Zaczarowanej Lokomotywy w Ostrołęce.
 2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom.
 3. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw, przy wejściu do przedszkola pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności.

§ 2

Zasady korzystania z placu zabaw

 1. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków przedszkola w wieku od 2,5 do 6 lat.
 2. Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących zasad:
  1. w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
  2. zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek, dachów domków itp.,
  3. zabronione jest korzystanie z urządzeń,  np. z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach na placu zabaw przedszkola mogą przebywać inne dzieci wyłącznie pod opieką rodziców.
 4. Z urządzeń znajdujących się na terenie przedszkola mogą korzystać wyłącznie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają wychowawcy oraz pomoce nauczyciela pełniące w tym czasie opiekę nad dziećmi.
 6. Przed wyjściem na plac zabaw wychowawcy, pomoc nauczyciela, woźna mają obowiązek sprawdzić stan techniczny znajdujących się na placu urządzeń i zabawek; wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić dyrektorowi, zabezpieczać lub w miarę możliwości usunąć z placu zabaw.
 7. Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.
 8. Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawiać dzieci bez opieki.
 9. W czasie pobytu dzieci na palcu zabaw, nie dopuszcza się możliwości gromadzenia się nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi wychowankami  i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
 10. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama wjazdowa powinna być zamknięta.
 11. Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, zawody; na potrzeby organizowanych zajęć może być wnoszony dodatkowy sprzęt.
 12. W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu dziecku, następnie powiadomić dyrektora oraz rodziców dziecka.
 13. O należyty ubiór dziecka podczas pobytu na placu zabaw dba nauczyciel, pomoc nauczyciela w porozumieniu z rodzicami.
 14. W wyjątkowo słoneczne dni dzieci powinny być zaopatrzone w dodatkowe okrycia głowy (np. czapeczki z daszkiem, chustki).
 15. Podczas pobytu na placu zabaw dzieci mogą korzystać z toalety wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 16. O odbiorze dziecka z placu zabaw, rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek powiadomić nauczyciela. Odbiór dziecka z placu zabaw nie może być samodzielną decyzją osoby odbierającej.
 17. Dziecko przebywające na placu zabaw w przypadku obecności rodzica, prawnego opiekuna lub osoby pełnoletniej pisemnie przez nich wskazanej pozostaje pod ich pełną opieką.
 18. Dyrektor Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie poza godzinami pracy przedszkola i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

§ 3

Postanowienia końcowe.

 1. Do obowiązków pracownika ds. lekkich zatrudnionego w przedszkolu należy:
  1. systematyczny  przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw,
  2. utrzymanie w czystości placu zabaw.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby przebywające na terenie placu zabaw.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora przedszkola.