ul. M. Karłowicza 18 | kontakt@pm18.ostroleka.edu.pl | 29 769 02 65

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie Nr 18 “Kraina Zaczarowanej Lokomotywy “w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pm18.ostoleka.edu.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 14.10.2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.03.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
* niektóre zamieszczone informacje umieszczone jako załączniki są w postaci
zeskanowanych dokumentów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do
opublikowania informacji,
* zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Agata Berkowska, adres email: dyrektor@pm18.ostroleka.edu.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 769 02 65
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób
przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie,
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego
terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego
żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności
cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika
Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 18 “Kraina Zaczarowanej Lokomotywy” w Ostrołęce przy ul. Karłowicza 18 “Kraina Zaczarowanej Lokomotywy” w Ostrołęce przy ul. Karłowicza 18,  07-417 Ostrołęka, jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno od ul. Karłowicza 18 i dwa od ul. Orkana. Obydwa wejścia od ul. Orkana dostosowane są dla osób niepełnosprawnych: wejście główne do szatni i wejście do windy dostosowane dla niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępna jest szatnia, łazienka, pomieszczenia na parterze oraz winda prowadząca do części budynku od ul. Karłowicza – platforma dźwigowa.

Do wejścia od ul. Karłowicza prowadzą schody, część przedszkola nie jest dostosowana dla niepełnosprawnych.

Przedszkole nie posiada parkingu oraz miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Przedszkole nie zatrudnia tłumacza języka migowego.