ul. M. Karłowicza 18 | kontakt@pm18.ostroleka.edu.pl | 29 769 02 65

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WSZAWICY

PROCEDURA

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WSZAWICY

w Przedszkolu Miejskim Nr 18 w Ostrołęce

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z

2004r. nr 256 z późn. zmianami);

  • Statut Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Ostrołęce.

Zakres procedury:
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:
1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności

monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy swojego dziecka.
2. Nauczyciele: zgłaszają dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia

się wszawicy w przedszkolu.
3. Pracownicy obsługi: zgłaszają swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy

w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków

pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Po zgłoszeniu przypadku pojawienia się wszawicy do wychowawcy lub dyrektora przedszkola, podejmuje się następujące czynności:

1. Informuje się rodziców o przypadku pojawienia się wszawicy w grupie –

indywidualnie, bądź drogą elektroniczną – prośba o sprawdzenie

czystości głów dzieci.

2. Umieszcza się Procedurę postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy

w Przedszkolu Miejskim nr 18 w Ostrołęce na tablicy ogłoszeń dla rodziców

(na czas jej wystąpienia).

3. Dyrektor przedszkola w jak najszybszym terminie zarządza przeprowadzenie

przez pielęgniarkę lub inną osobę wskazaną przez dyrektora, kontrolę czystości

głowy u wszystkich dzieci w grupie dotyczącej problemu, z zachowaniem zasady

intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

4. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka powiadamiani są o terminie planowanej

kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy

ogłoszeń w kąciku dla rodziców, bądź drogą elektroniczną.

5. W razie potrzeby kontrolą czystości przez pielęgniarkę, bądź osobę wyznaczoną

przez dyrektora mogą zostać objęte kolejne grupy przedszkolne.

6. Po przeprowadzonej kontroli czystości głowy, dyrektor lub wychowawca

zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności

podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby

informuje o sposobach zwalczania wszawicy. Może też przekazać przygotowane

wcześniej materiały informacyjne.

7. Na czas kilkudniowej kuracji zalecane jest pozostawienie dziecka w domu, aby

skutecznie wyeliminować wszawicę.

8. Osoba upoważniona przez dyrektora przedszkola po upływie 7 – 10 dni po

przeprowadzonej kontroli i przeprowadzonych zabiegach związanych ze

zwalczaniem wszawicy przez rodziców, ponownie dokonuje kontroli stanu

czystości skóry głowy dzieci w celu potwierdzenia zakończenia wystąpienia

wszawicy.

9.W przypadku gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzaniu kuracji (np. brak

środków na zakup preparatu) dyrektor przedszkola we współpracy z Miejskim

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, udziela rodzicom niezbędnej pomocy.

10.Jeśli rodzice uchylają się od podjęcia kuracji, dyrektor przedszkola zawiadamia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce o konieczności wzmożenia

nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz

udzielania im potrzebnego wsparcia.

Postępowanie w przypadku zapobiegania i zwalczania wszawicy

w placówce wg Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia:

1. Dyrektor placówki zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej;

2. Pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce – opiekun dziecka) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań; jednocześnie informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska;

3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników;

4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;

5. Pielęgniarka lub higienistka szkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;

6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).